Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dla przedmiotu zamówienia "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI" dla części:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Golina (Część 1)
2) Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Golina (Część 2)


Informacje o ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich


Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi z dnia 10.05.2019 r. ( 57,7 KB )

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:


Zawiadomienie z dnia 03.06.2019 r. ( 454 KB )
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie tablic informacyjno-pamiatkowych - 2 szt.


Dokumenty do pobrania:


Zapytanie ofertowe z 05.04.2019 r. ( 438 KB )

Załącznik do zapytania ( 83 KB )Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Zawiadomienie z dnia 11.04.2019 r. ( 238 KB )

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: nabycie używanego samochodu ciężarowego z nowym urządzeniem hakowym z dostawą do siedziby zamawiającego


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:


Zawiadomienie z dnia 16.04.2019 r. ( 890 KB )Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie 10 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji"


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Izabelin gm. Krzymów"


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy dla zadania pn.: "Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji"

Dokumenty do pobrania:Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

Zapytanie ofertowe dla przedmiotu zamówienia "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stare Miasto"

Zapytanie ofertowe dla przedmiotu zamówienia "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji"
dla części:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzymów (Część 1)
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (Część 2)
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stare Miasto (Część 3)


Dokumenty do pobrania:


Zapytanie ofertowe z 06.12.2018 r. ( 5,08 MB )

Załączniki do zapytania ( 739 KB )


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania:

Zawiadomienie z 03.01.2019 r. ( 58,6 KB )

Informacje o ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich
Archiwum ogłoszeń:

Zapytanie ofertowe 3/2018 na „Opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ oraz kompleksowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Golina w ramach obszaru KOSI” - 04.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe 2/2018 na „Opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ oraz kompleksowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” - 04.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji - 04.08.2016 r.

Oferta wykonania czyszczenia i konserwacji boisk - 27.02.2014 r.


Informacje ogólne o Zakładzie

Zarys historyczny

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest dobrowolną organizacją zrzeszającą 12 gmin z terenu powiatu konińskiego, tureckiego oraz kolskiego, powołana w październiku 1992 r. z inicjatywy zainteresowanych gmin, w celu wspólnego prowadzenia działalności na polu eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, studni publicznych oraz zbiorczych urządzeń kanalizacji sanitarnej, gwarantujących dostaw do odbiorców odpowiedniej ilości i jakości wody oraz odbiorów i odprowadzenie oczyszczanych ścieków. Początkowo działalność gospodarczą związku prowadził Zakład Usług Wodnych stworzony jako komunalny zakład budżetowy. Forma ta stanowiła do stycznia 1997 r. tj. do wejścia wżycie ustawy o gospodarce komunalnej, jedyną dopuszczalną formą prowadzenia działalności przez związki komunalne. Zaistniała sytuacja, a także ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, stworzyły warunki do wprowadzenia w dziedzinie gospodarki komunalnej nowych struktur gospodarczych w postaci spółek prawa handlowego. Dlatego też Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie podjęło w czerwcu 1997 r. uchwałę w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę Związku.

Spółka

W dniu 22 grudnia 1997 r. Zarząd Związku wykonując uchwałę Zgromadzenia zawiązał jednoosobową spółkę pod firmą Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie, która z dniem 1 lutego 1998 r. uzyskała osobowość prawną. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania i uzdatniania wody oraz odbioru, transportu i oczyszczania ścieków poprzez wykorzystanie przekazanych do eksploatacji przez gminy będące członkami Związku, urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej. Obok wymienionej działalności Spółka prowadzi działalność inwestycyjną, w tym powiernictwo inwestycyjne oraz usługi w zakresie projektowania obiektów, urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie robót budowlanych w zakresie remontów i modernizacji obiektów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zrzutu i oczyszczania ścieków, a także wydawanie warunków oraz uzgodnień projektów budowlanych w zakresie działalności Spółki. Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie jest dziś największym na terenie wiejskich powiatów : konińskiego, tureckiego i kolskiego, producentem i dostawcą wody, a także odbiorcą ścieków. Zakład prowadzi eksploatację 46 wodociągów oraz 9 oczyszczalni ścieków, obsługując ok. 25 tyś. odbiorców indywidualnych i zbiorowych.

Obsługujemy Gminy :

Powiat Konin:

gmina Stare Miasto, gmina Rzgów, gmina i miasto Golina, gmina Krzymów, gmina Wilczyn

Powiat Koło:

gmina Chodów, gmina Grzegorzew, gmina Kłodawa, gmina i miasto Przedecz

Powiat Turek: 

gmina Turek, gmina Kawęczyn, gmina Dobra