REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne Zakład Usług Wodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie.

§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa, bez bliższego określenia o:
1.Przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym lub Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, działającą pod firmą: Zakład Usług Wodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2.Związku - należy przez to rozumieć Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
3.Gminie - należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego będącą członkiem Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie i która przekazała Przedsiębiorstwu w administrację urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.
4.Odbiorcy - każdego, kto korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
5.statucie - należy przez to rozumieć akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Związku z dnia 22 grudnia 1997 r.
6.wodomierzu głównym - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
7.urządzenie pomiarowe - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
8.zbiorowym odprowadzaniu ścieków - należy przez to rozumieć działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
9.zbiorowy m zaopatrzeniu w wodę - należy przez to rozumieć działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzoną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
10.przyłączu kanalizacyjnym-należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku od granicy nieruchomości,
11.przyłączu wodociągowym - należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym,
12.sieci - należy przez to rozumieć przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,
13.ściekach - należy przez to rozumieć wprowadzane do wód lub do ziemi:
a)wody zużyte na cele bytowe lub przemysłowe,
b)ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991),
c)wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni,
d)wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów gospodarki rybackiej, jeżeli zawarty w nich ładunek zanieczyszczeń jest wyższy od ładunku zawartego w pobranej wodzie,
14.ściekach bytowych - należy przez to rozumieć ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,
15.ściekach komunalnych - należy przez to rozumieć ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub mieszaninę ścieków bytowych z wodami opadowymi, lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi,
16.ściekach przemysłowych -należy przez to rozumieć ścieki odprowadzane z nieruchomości, na których prowadzi się działalność gospodarczą, nie będące ściekami bytowymi lub wodami opadowymi,
17.taryfie - należy przez to rozumieć zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania,
18.taryfowej grupie odbiorców usług - należy przez to rozumieć odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi,
19.urządzeniu kanalizacyjnym - należy przez to rozumieć sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków,
20.urządzeniu pomiarowym - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
21.urządzeniu wodociągowym - należy przez to rozumieć ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,

§3

1.Przedsiębiorstwo powstało w wyniku przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w spółke prawa handlowego i działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych /Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami /, przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27
czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Statutu oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie w działalności Przedsiębiorstwa.
2.Przedsiębiorstwo jest osobą prawną wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.
3.Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w trybie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

II. ZASADY ŚWIADCZENIA PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG PUBLICZNYCH

§4

1.Przedsiębiorstwo świadczy następujące usługi o charakterze publicznoprawnym w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy na odcinku zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowa-dzania ścieków:
1)produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców,
2)odprowadzenie, wywóz i oczyszczanie ścieków,
3)eksploatacja, konserwacja w ramach administrowania urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy lub innych osób i jednostek,
4)odpłatne świadczenie innych usług w zakresie działalności Przedsiębiorstwa.
2.Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić, zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
3.Wykonanie obowiązków określonych w ust. 2 następuje po podpisaniu z poszczególnymi Gminami porozumień w przedmiocie budowy lub modernizacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących ich własność.
4.Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
5.Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie obejmuje remontów generalnych i wymiany urządzeń, z wyjątkiem wymiany wodomierzy głównych. Wykonanie remontów i wymiany urządzeń, w tym wodomierzy wewnętrznych, przez Przedsiębiorstwo może nastąpić na podstawie
odrębnej umowy.

§5

1.Przejęcie przez Przedsiębiorstwo do administrowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy następuje na podstawie protokołu przekazania do eksploatacji sporządzonego przez Gminę i Przedsiębiorstwo.
Prawa i obowiązki wynikające z dochodzenia roszczeń gwarancyjnych, dokonywania odpisów amorty-zacyjnych przekazanych urządzeń określają osobne umowy.
2.Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę, umowy o odprowadzanie ścieków lub umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, zawartej
między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
3.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
Przyłączenie do sieci następuje na następujących warunkach:
a)Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
b)Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości.
c)Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowychjest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem.
d)Przed podpisaniem uraowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.
e)Przedsiębiorstwo rozpoczyna dostawę wody lub odprowadzanie ścieków nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorcą.
4.Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:
1)ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,
2)sposobu i terrainów wzajemnych rozliczeń,
3)praw i obowiazków stron umowy,
4)procedur i warunków kontroli urzadzeń wodociagowych i urzadzeń kanalizacyjnych,
5)ustaleń zawartych w zezwoleniu,
6)okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
5.Umowa, o której mowa w ust. 2, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
6.Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w ust. 1,zawierana jest z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej.
7.Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 5 i 6, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli:
1)wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanaiizacyjnym,
2)możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy,
3)wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
4)uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody w pozostałych lokalach; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się również założenie plonib na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.
8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w ust. 4 i 5, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.

§6

1.Umowa, o której mowa w § 6 może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
2.Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz przepisami niniejszego regulaminu.
3.Umowa winna dopuszczać jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4.Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§7

1.Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokółów z prób i odbiorów prac budowlano-montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.
2.Treść umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, z przepisów wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.
3.W przypadku zmiany odbiorcy usług, następuje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorcą.
4.Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określane, zgodnie z przepisami ustawy przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne i zatwierdzane uchwałą Zgromadzenia Związku, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
5.Integralną część umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków stanowi załącznik, składany przez odbiorcę usług przy zawieraniu umowy i aktualizowany każdorazowo po zmianie warunków korzystania z usług, określający charakterystykę zużycia wody oraz rodzaj, ilość, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług, również jakość odprowadzanych ścieków.

§8

1.Obowiązek dostawy przez Przedsiębiorstwo wody obejmuje dostarczanie w sposób ciągły wody do nieruchomości Odbiorcy, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, o ciśnieniu umożliwiającym odpowiednie użytkowanie wody i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i jakości odpowiadającej wymogora wynikającym z obowiązujących przepisów.
2.Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:
a)z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,
b)dalsze fimkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
3.0 wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 2, Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków inaczej, obowiązują  następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem
ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków:
 udzielenie informacji na żądanie odbiorców następuje w ciągu:
a)12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,
b)7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt a,
c)14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy. 6. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.
7. Reklamacje, o których mowa w ust. 6, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez zarząd przedsiębiorstwa.
8. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

§9

1. Przedstawiciele przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.
2.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
3.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
1)przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2)odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,
3)jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
4)został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo porainiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
4.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które odcięło dostawę wody, jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.
5.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zaraiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamaia powiatowego inspektora sanitarnego, zarząd gminy oraz odbiorcę usług co najmniej na 20
dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.
6.Ponowne przyłączenie odbiorcy do wspólnej sieci następuje po ustaniu przyczyn odcięcia, okre?lonych w ust. 3 na koszt odbiorcy.

§10

1. Odbiorcę oraz Gminę obciążają następujące obowiązki:
1)Utrzymania właściwego stanu technicznego należących do nich instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, w zakresie nie objętym przez Przedsiębiorstwo w ramach obowiązków utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, określonych w § 5 Regulaminu.
2)Korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:
-użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
-montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadku i na warunkach określonych odrębnymi przepisarni,
-użytkowania instalacji kanalizacyjnej vv sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
-poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,
-wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci,
-nie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej
3)Nie wykonywanie jakichkolwłek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego instalacji i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.
4)Zapewnienia niezawodnego działania wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób
nieuprawnionych.
5)Udostępnienia Przedsiębiorstwu swobodnego dostępu do pomieszczenia lub studzienki celem dokonania odczytu wodomierzy i urządzeń pomłarowych.
6)Nie dokonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w pasie okre?lonym w obowiązujących przepisach,
7)Udostępnienia przedstawicielom Przedsiębiorstwa nłeruchomości celem wykonania remontów, konserwacji i zleconych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również usunięcia skutków awarii.
8)Racjonalnego gospodarowania wodą i używanie jej zgodnie z przeznaczeniem.
9)Niezwłocznego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§11

1. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1)odpadów stałych, które mogą powodować zraniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych,a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
2)odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
3)substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
4)substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
5)odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,
6)nie zdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych.
2. Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest obowiązany do:
1)niezwłocznego powiadomienia właściciela urządzeń kanalizacyjnych o awarii powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, w celu podjęcia odpowiednłch przedsięwzięć zmniejszających skutki awarii,
2)instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowej eksploatacji tych urządzeń,
3)umożliwienia właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych dostępu w każdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przeraysłowych wprowadzanych do tych urządzeń oraz przeprowadzania kontroli sieci i urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością odbiorcy usług,
4)wewnętrznej kontroli przestrzegania dopuszczalnych ilości i natężeń dopływu ścieków przemysłowych oraz ich wskaźników zanieczyszczenia, w szczególności gdy wprowadzane ścieki przemysłowe stanowią więcej niż 10% wszystkich ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni oraz gdy zanieczyszczenie w ściekach przemysłowych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków,
5)udostępniania wyników wewnętrznej kontroli właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych oraz informacji na temat posiadanych urządzeń podczyszczających ścieki, a także rodzaju i źródeł substancji niebezpiecznych wprowadzanych do ścieków,
6)zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określania ilości i jakości ścieków przemysłowych, na żądanie właściciela urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli takie wymaganie jest uzasadnione możliwością
wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa lub zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne lub bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych i wyposażenia technicznego urządzeń kanalizacyjnych lub procesu oczyszczania ścieków.

§12

Potencjalni odbiorcy usługwodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:
1. w urzędach Gmin, które udostępniają nieodpłatnie wgląd:
a)w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b)w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c)w regulamin świadczenia usług,
d)w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, udostępniających nieodplatnie wgląd:
a)w plany inwestycyjne,
b)w regulamin świadczenia usług.

§13

1.Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są na podstawie określonych w jednolitych taryfach ilościowych, o strukturze wieloczłonowej, cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej do nieruchomości wody i odprowadzanych ścieków.
2.Okresem rozliczeniowym, o ile nic innego nie wynika z umowy o dostarczenie wody lub odprowadzenie ścieków jest okres 2 miesięcy kalendarzowych.
3.Faktury za wodę i odprowadzane ścieki płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania.
4.Od nieuregulowanych w terminie należności za wodę i ścieki Przedsiębiorstwo naliczy odsetki ustawowe.

§14

1.Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.
2.W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych wodomierzy indywidualnych ł rozlicza się w sposób
określony w uraowie.

§15

1.W przypadku braku wodomierza głównego, ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych w odrębnych przepisach.
2.W przypadku awarii wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zużycie z ostatnich 3-ch okresów rozliczeniowych przed awarią.

§16

1.Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
2.W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala sięjako równą ilości wody dostarczonej przez Przedsiębiorstwo oraz pobraną z innych źródeł.

§17

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodo-mierza zainstalowanego na warunkach określonych przez Przedsiębiorstwo i na koszt odbiorcy.

§18

Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania naliczonej należności.

§19

Przy rozliczeniach z odbiorcami i Gminami, Przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, bądą wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§20

Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie, co najmniej na 7 dni przed jej wejściem w życie.

§21

1.Taryfa obowiazuje przez 1 rok.
2.Zmiana taryiy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

§22

1. Za wodę:
a)pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b)zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
c)zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
Przedsiębiorstwo obciąża poszczególne Gminy na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.
2.W przypadku nieopomiarowanego poboru wody na powyższe cele z urządzeń sieci gminnej obciążenie następuje za ilość zadeklarowaną przez Gminę w porozumieniu z Przedsiębiorstwem, w rozliczeniu rocznym.

§23

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosowane są przepisy prawne dotyczące przedmiotu regulacji, a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

§24

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do bezpłatnego dostarczania odbiorcy przy zawieraniu umowy odpisu niniejszego Regulaminu.* Regulamin zostat uchwalony Uchwałą nr 11/111/2002 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 19 września 2002 roku i obowiązuje z dniem 5 listopada 2002 roku (tj. z uplywem 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego