Aktualnościzmiana konta

e-bok

e-BOK

Zastąp papierowy rachunek

e-FAKTURĄ


Informacja o pogorszonej jakości wody na ujęciu w Węglewie gm. Golina

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie informuje o pogorszonej jakości wody na wodociągu publicznym Węglew, które zaopatruje mieszkańców miejscowości: Węglew, Węglew Kolonia, Zarzyn, Kawnice, Kawnice Kolonia, Kraśnica, Kraśnica Kolonia.

Jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związku manganu (§ 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Dz. U. poz. 2294.) i nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów.

Przekroczenie dopuszczalnych wartości parametru mangan nastąpiło w związkuz modernizacją i rozbudową SUW w Węglewie. Podejmowane są działania zmierzające do obniżenia wartości ww. parametru do obowiązujących wymagań, polegające na zmianie parametrów technologicznych w procesie jej uzdatniania. Termin doprowadzenia jakości wody wodociągu publicznego Węglew  do obowiązujących wymagań: do 31.12.2023r.


Informacje ogólne o Zakładzie

Zarys historyczny

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie jest dobrowolną organizacją zrzeszającą 12 gmin z terenu powiatu konińskiego, tureckiego oraz kolskiego, powołana w październiku 1992 r. z inicjatywy zainteresowanych gmin, w celu wspólnego prowadzenia działalności na polu eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, studni publicznych oraz zbiorczych urządzeń kanalizacji sanitarnej, gwarantujących dostaw do odbiorców odpowiedniej ilości i jakości wody oraz odbiorów i odprowadzenie oczyszczanych ścieków. Początkowo działalność gospodarczą związku prowadził Zakład Usług Wodnych stworzony jako komunalny zakład budżetowy. Forma ta stanowiła do stycznia 1997 r. tj. do wejścia wżycie ustawy o gospodarce komunalnej, jedyną dopuszczalną formą prowadzenia działalności przez związki komunalne. Zaistniała sytuacja, a także ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, stworzyły warunki do wprowadzenia w dziedzinie gospodarki komunalnej nowych struktur gospodarczych w postaci spółek prawa handlowego. Dlatego też Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie podjęło w czerwcu 1997 r. uchwałę w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę Związku.

Spółka

W dniu 22 grudnia 1997 r. Zarząd Związku wykonując uchwałę Zgromadzenia zawiązał jednoosobową spółkę pod firmą Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie, która z dniem 1 lutego 1998 r. uzyskała osobowość prawną. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania i uzdatniania wody oraz odbioru, transportu i oczyszczania ścieków poprzez wykorzystanie przekazanych do eksploatacji przez gminy będące członkami Związku, urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej. Obok wymienionej działalności Spółka prowadzi działalność inwestycyjną, w tym powiernictwo inwestycyjne oraz usługi w zakresie projektowania obiektów, urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie robót budowlanych w zakresie remontów i modernizacji obiektów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zrzutu i oczyszczania ścieków, a także wydawanie warunków oraz uzgodnień projektów budowlanych w zakresie działalności Spółki. Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie jest dziś największym na terenie wiejskich powiatów : konińskiego, tureckiego i kolskiego, producentem i dostawcą wody, a także odbiorcą ścieków. Zakład prowadzi eksploatację 46 wodociągów oraz 9 oczyszczalni ścieków, obsługując ok. 25 tyś. odbiorców indywidualnych i zbiorowych.

Obsługujemy Gminy :

Powiat Konin:

gmina Stare Miasto, gmina Rzgów, gmina i miasto Golina, gmina Krzymów, gmina Wilczyn

Powiat Koło:

gmina Chodów, gmina Grzegorzew, gmina Kłodawa, gmina i miasto Przedecz

Powiat Turek: 

gmina Turek, gmina Kawęczyn, gmina Dobra