W piątek 8 czerwca w Sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej gminy Stare Miasto podpisane zostały dwie umowy na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Beneficjentem projektów jest Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie. 

Obydwa projekty finansowane są ze specjalnej koperty środków unijnych w regionie, przeznaczonych dla Konina i okolicznych gmin. Pierwszy z projektów „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” o wartości 42,7 mln zł, uzyskał blisko 22 mln zł unijnego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

„Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”

Jego przedmiotem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, Krzymów i Sławsk. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w gminie Rzgów, Stare Miasto i Krzymów, a także kilkadziesiąt podziemnych oraz kilka przydomowych przepompowni ścieków. Realizacja tych zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminach dla dodatkowych 7 420 osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, m.in. poprzez likwidację szamb oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych i wód powierzchniowych. Do 2020 r. ma zostać wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości 64,855 km.

Na terenie gminy Stare Miasto powstanie 34,363 km sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Stare Miasto (miejscowości: Barczygłów, Karsy, Krągola, Krągola Pierwsza, Modła Królewska, Modła Księża, Lisiec Mały, Lisiec Wielki i Stare Miasto) i w aglomeracji Sławsk (miejscowości: Rumin i Posoka). Wartość całkowita zadania na terenie gminy to: 18 819 876,19 zł z czego dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 9 606 412,43 zł. 

Na terenie Gminy Rzgów w ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej łącząca starą i nową oczyszczalnię oraz kanalizację w Brannie (I etap) i w Sławsku. Łączna długość wybudowanej kanalizacji wyniesie 11,995 km. Wartość całkowita zadania na terenie gminy to 7 555 577,06 zł natomiast kwota dofinansowania to 3 890 085,65 zł. 

Na terenie gminy Krzymów powstanie 18,497 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Brzezińskie Holendry , Borowo, Krzymów , Paprotnia, Kałek, Nowy Krzymów, Rożek Krzymowski. Wartość całkowita zadania na terenie gminy wyniesie 16.333.513,00 zł , z czego dofinansowania EFRR 8.413.711,01 zł.

„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Golina w ramach obszaru KOSI”

Drugi projekt , który realizować będzie Zakład Usług Wodnych Spółka z.o.o w Koninie na terenie gminy Golina obejmować będzie miejscowości : Kawnice , Węglew , Kraśnica , Golina , Spławie , Adamów , Adamów-Kolonia , Golina-Kolonia . Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Golina o długości 25,996 km oraz przebudowę mechaniczno-biologiczną oczyszczalni ścieków o docelowej przepustowości 1200 m3 /dobę. Realizowana w ramach projektu inwestycja przyczyni się do zwiększenia mocy przerobowej oczyszczalni oraz wpłynie na poprawę jakości ścieków oczyszczonych. Osiągnięcie w/w zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminie dla dodatkowych 3 579 osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków m.in. poprzez likwidację szamb. Wartość całkowita całego projektu to 25 611 585,21 zł , wartość dofinansowania 12 175 306,56 zł.