Szanowni Państwo !

Realizując obowiązek informacyjny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Wodnych w Koninie, 62-500Konin,  ul. Nadbrzeżna 6a, e-mail: sekretariat@zuwkonin.pl, nr tel. 63 242 88 53 (Administrator).
Inspektor ochrony danych osobowych
Krzysztof Winiarski, adres e-mail: rodo@zuwkonin.pl
Zastępca Inspektora ochrony danych osobowych
Krzysztof Dziemian, adres e-mail: rodo@zuwkonin.pl
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji następujących czynności:
•    rekrutacji i zatrudnienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b RODO;
•    wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
•    zawarcia umowy lub działania niezbędne do jej zawarcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
•    monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Okres przechowywania danych osobowych
Administrator przechowuje Państwa dane osobowe w związku z realizacją zawartych przez Zamawiającego umów przez czas niezbędny do realizacji danej umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy. Dodatkowo, dane mogą być przez Nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.
W przypadku pojawienia się innego celu niż wymieniony powyżej obowiązek informacyjny zostanie Państwu przekazany bezpośrednio w formularzu lub podczas pierwszej czynności skierowanej do Państwa.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
•    Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a lub b RODO:
o    prawo dostępu do treści danych
o    prawo do sprostowania danych
o    prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
o    prawo do ograniczenia przetwarzania danych
o    prawo do przenoszenia danych
•    Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:
o    prawo dostępu do treści danych
o    prawo do sprostowania danych
o    prawo do ograniczenia przetwarzania danych
•    Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f RODO:
o    prawo dostępu do treści danych
o    prawo do sprostowania danych
o    prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
o    prawo do ograniczenia przetwarzania danych
o    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

Prawo do cofnięcia zgody: 
Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane będziemy przetwarzać do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość e-mail na adres:rodo@zuwkonin.pllub osobiście w siedzibie Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony Administratora, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Bezpieczeństwo danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w formie elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.
Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim jak:  
•    właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
•    firmom świadczącym usługi na rzecz Administratora, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne;
innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.