Szanowni Państwo !

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) pragniemy Państwa poinformować, iż Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. z siedzibą w Koninie ul. Nadbrzeżna 6a. 

Zakład Usług Wodnych przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa retencję danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są :

1. Ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub działania niezbędne do jej zawarcia ( art. 6 ust. 1 lit. b);

2. Ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator ( art. 6 ust. 1 lit.c); 

3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit.f); 

4. Na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. lit. a). 

Pragniemy zapewnić Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby każdorazowo zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W Zakładzie Usług Wodnych powołano Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z art. 37 RODO, który w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Zakład Usług Wodnych. 

Z Naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się przy pomocy adresu email: iod@rodo.pl 

Do Inspektora Ochrony Danych mogą się Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw, w szczególności: 

1. Prawa dostępu do danych osobowych, 

2. Prawa do ich sprostowania, 

3. Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”), 

4. Prawa do ograniczenia przetwarzania, 

5. Prawa do przenoszenia danych osobowych, 

6. Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

7. Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, 

8. Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych. 

W przypadku uznania, że przetwarzane przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa). 

Udzieloną przez Państwa zgodę można wycofać w dowolnym momencie a jej wycofanie jest równie łatwe jak jej wyrażenie. Tym samym nie wpływa to na zgodność z prawem dla przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu prosimy skontaktować się z nami, telefonicznie, meilowo bądź też listownie. 

Administrator przechowuje Państwa dane osobowe w związku z realizacją zawartych przez Zamawiającego umów przez czas niezbędny do realizacji danej umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy. Dodatkowo, dane mogą być przez Nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.