Potrzeba budowy wodociągów wiejskich, stała się oczywistą wraz z rozwojem społeczno - gospodarczym naszego regionu. Pierwszym dużym inwestorem była Kopalnia Węgla Brunatnego, która ze względu na wydobywanie węgla brunatnego naruszyła podziemne stosunki wodne. To zaś spowodowało brak wody w tradycyjnych studniach na terenach wiejskich.
Kolejnym czynnikiem rozwoju sieci wodociągowej na terenach wiejskich, była potrzeba zaopatrzenia w wodę pitną większych aglomeracji gminnych, a w szczególności nowo tworzonych osiedli domków jednorodzinnych.

W takich okolicznościach Wojewoda Koniński w drodze decyzji powołał z dniem 01.01.1979r. Wojewódzki Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa.

Kolejnym aktem prawnym z dniem 25.02.1991r Wojewoda Koniński przekształcił przedsiębiorstwo w Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych.

Powstanie samorządowych gmin spowodowało nową sytuację i potrzebę przekazania przedsiębiorstwa gminom jako prawowitym właścicielom.
W tym celu, powstały Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji z dniem 11.05.1993 przekształcił przedsiębiorstwo w Zakład Usług Wodnych jako jednostkę Finansową Związku Międzygminnego, a następnie z dniem 01.02.1998 w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Pierwszym dyrektorem przedsiębiorstwa był Pan Ireneusz Łasowski i pełnił tą funkcję do dnia 30.06.1990. Następnie funkcję tą objął Pan Zenon Kuźniacki, który ją pełnił do dnia 30.01.1998 r.

Po zmianie formy prawnej Przedsiębiorstwa Pan Zenon Kuźniacki pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki z o.o. w organie 3 -osobowym do dnia 08.05.2007 r.

Z dniem 09.05.2007 r. funkcję Prezesa jednoosobowego Zarządu Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie powierzono Panu Stanisławowi Gralakowi , który ją pełni do chwili obecnej .

Przedmiotem działalności Spółki jest pozyskiwanie i uzdatnianie wody oraz odbiór, transport i oczyszczanie ścieków. Zadanie to jest realizowane w ramach eksploatacji gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach tego zadania prowadzone są bieżące remonty, konserwacja urządzeń i ściąganie należności. Spółka prowadzi działalność inwestycyjną, usług projektowych w zakresie sieci wod-kan, wykonywania robót budowlanych w zakresie remontów i modernizacji obiektów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zrzutu ścieków i oczyszczania ścieków.
Spółka jest największym na terenie wiejskim w powiatach Konińskim, Kolskim, Tureckim, producentem i dostawcą wody pitnej, a także odbiorcą ścieków. Eksploatacją objętych jest 46 wodociągów, 9 oczyszczalni ścieków, a łącznie obsługiwanych jest około 25 tyś. odbiorców indywidualnych i zbiorowych.