Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Golina w ramach obszaru KOSILIPIEC 2021

Zakończenie i podsumowanie inwestycji

Projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej został zrealizowany w gminie Golina.

Całkowita wartość projektu przewidziana we wniosku o dofinansowanie to kwota 25.611.585,21 zł brutto. Wartość dofinansowania z UE to kwota 12.175.306,56 zł.

W ramach zadania w gm. Golina dokonano przebudowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków  o przepustowości 1200 m3 / dobę. Zadanie to zakończono 27.11.2020 roku .Wykonawcą robót była firma HYDRO – MARKO z Jarocina. Wartość środka trwałego czyli oczyszczalni ścieków  w tym zadaniu to 8.640.803,78 zł netto z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 4.734.622,11 zł.

Drugą częścią projektu realizowanego na terenie gminy Golina była budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą robót była firma KANWOD W. Tarczyński z Goliny. Zadanie zakończono 28.02.2021 roku. Wartość wybudowanej sieci to kwota 19 321 659,99 zł, a kwota dofinansowania z UE to 7 309 032,92 zł. Na terenie gminy Golina powstało ponad 29 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach :

- Kawnice ul. Zielona 179,50 m sieci kanalizacji sanitarnej,

- Spławie 5 217 m sieci kanalizacji sanitarnej, 2 przepompownie ścieków,

- Adamów 3 289 m sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków,

- Kawnice 7 013 m sieci kanalizacji sanitarnej, 4 przepompownie ścieków,

- Węglew 9 657 m sieci kanalizacji sanitarnej, 4 przepompownie ścieków,

- Kraśnica 4 165 m sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków.


KWIECIEŃ 2019

Podpisanie umów z Wykonawcami dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”

W dniu 09 kwietnia 2019 roku w Zakładzie Usług Wodnych Sp. z.o.o w Koninie podpisana została umowa z Wykonawcą firmą HYDRO-MARKO Sp.z.o.o Sp.k. z siedzibą w Jarocinie reprezentowana przez Panią Marię Pluta,dotyczącą wykonania robót budowlanych w zakresie przebudowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w gminie Golina mająca na celu uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Golina w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji . Prace mają być zrealizowane do końca listopada 2020 roku. Wartość całkowita prac to 10.227.450,00 zł brutto.


W dniu 10 kwietnia 2019 roku w Zakładzie Usług Wodnych Sp.z.o.o w Koninie została podpisana umowa dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina w ramach projektu Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Wykonawcą robót będzie firma KANWOD Pana Wiesława Tarczyńskiego z siedzibą w Golinie. W ramach zawartej umowy powstanie aż 25,996 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Prace prowadzone będą w miejscowościach : Kawnice, Węglew, Kraśnica, Golina, Spławie, Adamów, Adamów Kolonia, Golina – Kolonia. Prace mają zostać zrealizowane do końca 2020 roku. Wartość wykonywanych robót to 22.904.328,90 zł brutto.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach : Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa "Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa"WRZESIEŃ 2019

Podpisanie umowy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W dniu 12 września 2019 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Prezes Zarządu Zakładu Usług Wodnych Sp.z.o.o w Koninie Pan Stanisław Gralak podpisał umowę pożyczki na współfinansowanie projektu pn.”Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Golina w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji ”. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z WFOŚ i GW w Poznaniu projekt będzie realizowany zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz finansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na terenie gminy Golina w miejscowościach : Kawnice , Węglew , Kraśnica , Golina , Spławie , Adamów , Adamów Kolonia , Golina Kolonia powstanie aż  25,996 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zostanie przebudowana i zmodernizowana mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków w gm. Golina.

wfosigw

Realizacja inwestycji w ramach projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Golina w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji"

Zgodnie z założeniami oraz harmonogramem prac w m-cu kwietniu br. przekazano Wykonawcom place budowy. Firmy realizujące projekt : Kanwod p. Wiesław Tarczyński z Goliny oraz HYDRO – MARKO z Jarocina rozpoczęły prace na przełomie m-ca kwietnia i maja.

Firma Kanwod realizuje zadanie w zakresie wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina .W ramach projektu powstanie aż 25,996 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Celami dodatkowymi osiągniętymi w wyniku realizacji projektu będzie:
- zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców obszaru gm.Golina,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej , gospodarczej i turystycznej obszaru gm.Golina,
- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację zrzutu ścieków nieoczyszczonych obszaru gm.Golina,
- poprawa standardu życia mieszkańców gm. Golina.

Firma HYDRO – MARKO realizuje roboty budowlane w zakresie przebudowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w gm. Golina o przepustowości 1200 m3 / dobę. W oczyszczalni prowadzone będą następujące prace technologiczne:
- oczyszczanie mechaniczne ścieków surowych,
- oczyszczanie biologiczne ścieków w komorach osadu czynnego,
- tlenowa stabilizacja osadu ściekowego,
- mechaniczne odwadnianie i higienizacja osadu nadmiernego wapnem palonym.

Rezultatem realizowanego projektu jaki chcemy osiągnąć jest:

- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej,
- poprawa stanu środowiska naturalnego,
- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
- poprawa jakości gleby,
- zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska,
- zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ochrona przyrody,
- odprowadzanie wytworzonych ścieków do obiektu do tego celu przystosowanego, odpowiadającego normom polskim i europejskim,
- zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej.


Projekt pn.”Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Golina w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 + Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie 4.3.1.