Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji


MARZEC 2019

Realizacja inwestycji w ramach projektu pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ścikowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji"

W miesiącu marcu 2019 roku na dobre rozpoczęły się prace budowlane w związku z realizowanym projektem pn.”Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 +, Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Bardzo intensywnie prowadzone są prace w gminie Krzymów i gminie Rzgów. Wykonawca w zakresie zadania nr 3 w gminie Stare Miasto również przystąpił do robót ziemnych. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej mają zostać wybudowane kolektory sanitarne oraz studzienki sanitarne , które pozwolą mieszkańcom gmin w pełni korzystać z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja w/w zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminach ( likwidacja szamb ), dla dodatkowych 7.420 osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków i wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych, poprawę jakości wód powierzchniowych, co w konsekwencji podniesie atrakcyjność terenów objętych inwestycją. Wskaźnikiem produktu osiągniętym w wyniku realizacji projektu będzie długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej, którego wartość wyniesie w 2020 r. 64,855 km.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Funduszy Europejskich z WRPO 2014 +
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć dokumentującą postęp prac w zakresie projektu.GRUDZIEŃ 2018

Podpisanie umowy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W dniu 21 grudnia 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Prezes Zakładu Usług Wodnych Sp.z.o.o w Koninie Pan Stanisław Gralak podpisał umowę pożyczki na współfinansowanie projektu pn.”Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”. WFOŚiGW w Poznaniu po przeanalizowaniu projektu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin : Stare Miasto, Rzgów i Krzymów podjął stosowną uchwałę o przyznaniu środków finansowych, które pomogą w zrealizowaniu przez Spółkę inwestycji.

Łączna długość nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej to aż 64,855 km, a inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie 3 aglomeracji. Realizacja tego zadania pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminach dla znacznej części mieszkańców. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014 + oraz ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Podpisanie umów z Wykonawcami na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”

W ramach działań dot. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 + dot. wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej Zakład Usług Wodnych Sp.z.o.o w Koninie przeprowadził procedurę postępowań przetargowych w wyniku których wyłoniono i podpisano stosowne umowy z Wykonawcami na wykonanie robót budowlanych w gminach: Stare Miasto, Rzgów i Krzymów. Podpisanie umów odbyło się w dniu 7 grudnia 2018 roku w siedzibie Zakładu Usług Wodnych Sp.z.o.o w Koninie. 

W ramach poszczególnych 3 zadań projektu pn.”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” prace wykonywać będą: 

• Zadnie nr 1- gmina Krzymów Wykonawcą prac w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie firma KANWOD p. Wiesława Tarczyńskiego z gm. Golina, która wybuduje w ramach projektu 18,497 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Brzezińskie Holendry, Borowo, Krzymów, Paprotnia, Kałek, Nowy Krzymów, Rożek Krzymowski. Wartość całkowita prac to 15.850.566,03 zł brutto. 

• Zadanie nr 2 - gmina Rzgów Wykonawcą robót budowlanych na terenie gminy Rzgów będzie konsorcjum firm: BUD – AN z Kalisza, Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane BUDMEX Aneta Wawrzyniak z Kalisza, Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane RAWO Przemysław Rakiewicz z Tuliszkowa, RAWO Infrastruktura Sp.z.o.o Sp.k z Łodzi. Wartość prac do wykonania to 8.856.000,00 zł brutto. W ramach tego zadania powstanie 11,995 km sieci kanalizacji sanitarnej.

• Zadanie nr 3 – gmina Stare Miasto W postępowaniu przetargowym dot. zadania nr 3 w gm. Stare Miasto najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych p. Jakuba Wawrzyniaka z Tuliszkowa. Wartość wykonanych prac opiewa na 23.228.089,22 zł brutto, a co za tym idzie powstanie aż 34.363 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Wynagrodzenie Wykonawców robót budowlanych jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.