Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji


LIPIEC 2021

Zakończenie i podsumowanie inwestycji

Projekt pn.”Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji został zrealizowany dla 3 gmin :

Krzymów, Rzgów, Stare Miasto.

Całkowita wartość projektu przewidziana we wniosku o dofinansowanie      42.708.966,25 zł

Wartość dofinansowania przewidziana we wniosku o dofinansowanie           21.910.209,11 zł

W gminie Krzymów budowa sieci kanalizacji sanitarnej została zakończona 15 kwietnia 2020 roku. Wykonawcą robót była firma KANWOD W. Tarczyński z Goliny. Środki trwałe powstałe w ramach projektu czyli sieci kanalizacji sanitarnej mają wartość netto 13.179.302,92 zł z czego wartość dofinansowanie ze środków UE to kwota 8.198.701,39 zł.

W ramach zadania na terenie gminy Krzymów powstało :

- w m. Borowo 4.454 m sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków ,

- w m. Brzezińskie Holendry 2.014 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków,

- w m. Paprotnia 3.471 m sieci kanalizacji sanitarnej, 4 przepompownie ścieków ,

- w m. Rożek Brzeziński 2.699 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków ,

- w m. Krzymów 5.859 m sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepompownie ścieków.

W gminie Rzgów budowa sieci kanalizacji sanitarnej  została zakończona 28.02.2020 roku. Wykonawcą robót była firma BUD – AN z Kalisza.

Wartość środków netto powstałych w ramach projektu KOSI w gm. Rzgów to wartość netto 7.479.946,74 zł z czego wartość dofinansowania środkami unijnymi to 3.928.541,38 zł.

W ramach tego zadania w gm. Rzgów powstało :

- w m. Sławsk 9.078,5 m sieci kanalizacji sanitarnej, 5 przepompowni ścieków ,

- w m. Branno 3.159 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków.

W gminie Stare Miasto prace zakończono 15.02.2021 roku . Wykonawcą robót budowlanych była firma PRDB Wawrzyniak Jakub z Tuliszkowa . Zadanie to podzielono na dwie części :  w zakresie budowy sieci kanalizacji w gm. Stare Miasto oraz budowy sieci kanalizacji w m. Rumin i Posoka .Wartość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej pierwszej z części  to kwota 14 617 212,22 zł a wartość dofinansowanie ze środków UE to 7 105 106,51 zł.

Wartość sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rumin i Posoka to netto 4 707 042,41 zł z czego wartość środków z UE wynosi 2 455 087,00 zł.

W ramach tego zdania powstało ponad 34 km sieci kanalizacji sanitarnej z podziałem na poszczególne miejscowości:

- w m. Barczygłów  2 952 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków,

- w m. Karsy 1 681 m sieci kanalizacji sanitarnej, 2 przepompownie ścieków,

- w m. Krągola 2 017 m sieci kanalizacji sanitarnej, 2 przepompownie ścieków,

- w m. Krągola Pierwsza 2 898 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków,

- w m. Lisiec Mały 4 267 m sieci kanalizacji sanitarnej, 2 przepompownie ścieków,

-  w m. Lisiec Wielki 7 838,50 m sieci kanalizacji sanitarnej, 5 przepompowni ścieków,

- w m. Modła Królewska 4 393,50 m sieci kanalizacji sanitarnej, 1 przepompownia ścieków,

- w m. Stare Miasto 432 m sieci kanalizacji sanitarnej,

- w m. Rumin i Posoka 8 695,50 m sieci kanalizacji sanitarnej, 6 przepompowni ścieków.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć dokumentującą postęp prac w zakresie projektu w gm. Rzgów i Stare Miasto.

Gm. Rzgów


Gm. Stare MiastoMARZEC 2019

Realizacja inwestycji w ramach projektu pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ścikowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji"

W miesiącu marcu 2019 roku na dobre rozpoczęły się prace budowlane w związku z realizowanym projektem pn.”Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 +, Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Bardzo intensywnie prowadzone są prace w gminie Krzymów i gminie Rzgów. Wykonawca w zakresie zadania nr 3 w gminie Stare Miasto również przystąpił do robót ziemnych. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej mają zostać wybudowane kolektory sanitarne oraz studzienki sanitarne , które pozwolą mieszkańcom gmin w pełni korzystać z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja w/w zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminach ( likwidacja szamb ), dla dodatkowych 7.420 osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków i wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych, poprawę jakości wód powierzchniowych, co w konsekwencji podniesie atrakcyjność terenów objętych inwestycją. Wskaźnikiem produktu osiągniętym w wyniku realizacji projektu będzie długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej, którego wartość wyniesie w 2020 r. 64,855 km.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Funduszy Europejskich z WRPO 2014 +
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć dokumentującą postęp prac w zakresie projektu w gm. Krzymów.GRUDZIEŃ 2018

Podpisanie umowy pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

W dniu 21 grudnia 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Prezes Zakładu Usług Wodnych Sp.z.o.o w Koninie Pan Stanisław Gralak podpisał umowę pożyczki na współfinansowanie projektu pn.”Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”. WFOŚiGW w Poznaniu po przeanalizowaniu projektu w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin : Stare Miasto, Rzgów i Krzymów podjął stosowną uchwałę o przyznaniu środków finansowych, które pomogą w zrealizowaniu przez Spółkę inwestycji.

Łączna długość nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej to aż 64,855 km, a inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie 3 aglomeracji. Realizacja tego zadania pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminach dla znacznej części mieszkańców. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014 + oraz ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Podpisanie umów z Wykonawcami na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”

W ramach działań dot. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 + dot. wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej Zakład Usług Wodnych Sp.z.o.o w Koninie przeprowadził procedurę postępowań przetargowych w wyniku których wyłoniono i podpisano stosowne umowy z Wykonawcami na wykonanie robót budowlanych w gminach: Stare Miasto, Rzgów i Krzymów. Podpisanie umów odbyło się w dniu 7 grudnia 2018 roku w siedzibie Zakładu Usług Wodnych Sp.z.o.o w Koninie. 

W ramach poszczególnych 3 zadań projektu pn.”Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” prace wykonywać będą: 

• Zadnie nr 1- gmina Krzymów Wykonawcą prac w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej będzie firma KANWOD p. Wiesława Tarczyńskiego z gm. Golina, która wybuduje w ramach projektu 18,497 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Brzezińskie Holendry, Borowo, Krzymów, Paprotnia, Kałek, Nowy Krzymów, Rożek Krzymowski. Wartość całkowita prac to 15.850.566,03 zł brutto. 

• Zadanie nr 2 - gmina Rzgów Wykonawcą robót budowlanych na terenie gminy Rzgów będzie konsorcjum firm: BUD – AN z Kalisza, Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane BUDMEX Aneta Wawrzyniak z Kalisza, Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane RAWO Przemysław Rakiewicz z Tuliszkowa, RAWO Infrastruktura Sp.z.o.o Sp.k z Łodzi. Wartość prac do wykonania to 8.856.000,00 zł brutto. W ramach tego zadania powstanie 11,995 km sieci kanalizacji sanitarnej.

• Zadanie nr 3 – gmina Stare Miasto W postępowaniu przetargowym dot. zadania nr 3 w gm. Stare Miasto najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych p. Jakuba Wawrzyniaka z Tuliszkowa. Wartość wykonanych prac opiewa na 23.228.089,22 zł brutto, a co za tym idzie powstanie aż 34.363 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Wynagrodzenie Wykonawców robót budowlanych jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.