REGULAMIN
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAKŁADU USŁUG WODNYCH SPÓŁKA Z O.O. W KONINIE
§1 

Regulamin niniejszy określa zasady i tryb działania Zgromadzenia Wspólników - najwyższego organu Zakładu Usług Wodnych w Koninie - jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w rozumieniu przepisów art. 158 i n. Kodeksu handlowego.

§2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa, bez bliższego określenia:
- o Spółce - należy przez to rozumieć Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie
- o Związku - należy przez to rozumieć Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr58, poz.261, Nr 106, poz. 496, i Nr 132, poz. 622 z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz.775, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 106, poz. 679; oraz z 1998 r. Nr 155, poz.1014 i Nr 162, poz. 11267,
- Statucie - należy przez to rozumieć akt założycielski jednoosobowej spółki Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zawiązanej w dniu 22 grudnia 1997 r., Rep A Nr 867/97
- Kodeksie handlowym - należy przez to rozumieć rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 - Kodeks handlowy /Dz.U. Nr 57, poz. 502, ze zmianami/,
- ustawie komunalnej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej / Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz.43, ze zmianami/,
- Radzie - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki, jako organ o kompetencjach rewizyjno kontrolnych,

§3

1. Funkcje Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowej Spółce Związku pełni, do czasu zbycia udziałów na rzecz osób trzecich lub podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 biorą udział w Zgromadzeniu wyłącznie osobiście. Udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Związku w Zgromadzeniu osobom innym, niż wymienionym w ust. 1 jest niedopuszczalne.
3. Umocowanie osób wymienionych w ust. 1 do reprezentowania Związku w Zgromadzeniu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu członka Zarządu Związku.

§4

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:
l/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły i kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
2/ podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i zbycia nieruchomości,
3/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysków lub sposobach pokrycia strat,
4/ podejmowanie uchwał w sprawie oznaczenia terminu wnoszenia i zwrotu dopłat a także określenia ich wysokości,
5/ podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia oraz wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim użytkowania,
7/ zmiana Statutu Spółki /aktu założycielskiego, umowy spółki/
8/ uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej Spółki,
9/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki,
10/ podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek,
11/ podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego,
12/ wybór pełnomocników do zawarcia umów między Spółką a członkami Zarządu, a także w sporach między Spółką a członkami Zarządu,
13/ wybór członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem Rady Nadzorczej ] kadencji,
14/ podejmowanie uchwał w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, 15/ udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika jawnego lub członka zarządu władz.
16/ inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd lub Radę Nadzorczą a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.

§5

1. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w drodze uchwały, określając jednocześnie porządek obrad. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem obrad Zgromadzenia.
2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia, a także szczegółowy porządek obrad. W przypadku gdy na porządku obrad postawiona jest zmiana Statutu, należy wskazać treść zamierzonych zmian.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia zwyczajnego w wyznaczonym terminie lub nadzwyczajnego w ciągu dwóch tygodni, licząc od daty zgłoszenia wniosku, może być ono zwołane przez przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, po uprzednim podjęciu uchwały w tej sprawie przez Radę Nadzorczą.
4. Zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na posiedzeniu. W takim przypadku Zgromadzenie może podejmować uchwafy, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia jego odbycia, jak również co do poszczególnych spraw postawionych na porządku obrad.

§6

Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest obecny na posiedzeniu i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

§7

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Przedmiotem obrad zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników jest:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansów oraz rachunków zysków i strat za poszczególne okresy sprawozdawcze,
b) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysków lub pokryciu strat,
c) udzielenie władzom pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków.
4. Przedmiotem posiedzeń zwyczajnych Walnych Zgromadzeń mogą być również inne sprawy postawione na porządku obrad w sposób określony w Statucie oraz niniejszym regulaminie.

§8

1.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane w każdym czasie.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na ż
ądanie Rady Nadzorczej lub wspólników posiadających łącznie co najmniej 1/10 kapitału zakładowego albo na żądanie Zarządu Związku.
3. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od złożenia stosownego wniosku.

§9

1. Głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne, z zastrzeżeniem ust.213.
2. Tajne gtosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych.
3. Głosowanie tajne zarządza się również na żądanie chociażby jednego z obecnych.

§10

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem ust.2 i 4.
2. Uchwały co do zmiany Statutu, w sprawie połączenia spółek, rozwiązania Spółki i zbycia przedsiębiorstwa zapadają większością 2/3 głosów oddanych.
3. W przypadku podjęcia uchwaty co do dalszego istnienia Spółki w związku ze stratami przewyższającymi sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego wystarczy bezwzględna większość głosów oddanych, jeżeli umowa Spółki nie stanowi inaczej.
4. Uchwały w sprawie zmian Statutu powodujących zwiększenie świadczeń wspólników lub uszczuplenie praw przyznanych osobiście poszczególnym wspólnikom, a także uchwafy w sprawie dopłat w toku postępowania likwidacyjnego wymagają zgody wszystkich wspólników, których dotyczą.

§11

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają na posiedzeniu.
2. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwafy, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.
3. Pisemne głosowanie wyłączone jest:
a) przy rozpatrywaniu i zatwierdzaniu sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
b) przy podejmowaniu uchwały w sprawie podziahi zysku lub sposobu pokrycia strat,
c) udzielenie władzom Spólki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków.

§12

Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów oddanych spośród uczestniczących w obradach wspólników lub osób reprezentujących wspólnika w Zgromadzeniu,

§13

1. Obrady Zgromadzenia otwiera przewodniczący Zgromadzenia.
2.Przewodniczący Zgromadzenia przedstawia zgromadzonym projekt porządku obrad
3.Zgromadzenie może zdjąć z porządku obrad określone sprawy, zmienić kolejność ich rozpatrzenia, odroczyć obrady do wyznaczonego dnia lub odroczyć rozpatrzenie danych spraw danych spraw do następnego Zgromadzenia.
4.Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia celem zatwierdzenia.

§14

W przypadku umieszczenia w porządku obrad wyborów, Zgromadzenie wybiera spośród przedstawicieli 2 osobową komisję wyborczą, której zadaniem jest ustalenie listy kandydatów do poszczególnych organów lub na określone funkcje oraz przeprowadzenie wyborów.

1. W skład komisji wyborczej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do organów Spółki lub na określone funkcje.
2. Komisja sporządza z dokonanych czynności protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji, po czym odczytuje wyniki wyborów i przekazuje protokół komisji przewodniczącemu Zgromadzenia.

§15

1. Wybory do poszczególnych organów Związku oraz wybory członków organów Związku przeprowadza się w odrębnych głosowaniach.
2. Głosowania są tajne.
3. Głosowanie odbywa się na opieczętowanych kartach wyborczych doręczonej przez Komisję Wyborczą, w której przedstawiciele wpisują wszystkich kandydatów do organów Związku lub na określone funkcje.
4.Głosowanie odbywa się poprzez skreślenia. Głos jest ważny o ile na karcie wyborczej, po dokonaniu skreśleń, pozostała liczba kandydatów odpowiadająca statutowej liczbie liczbie członków organu lub liczba mniejsza. Głos jest nieważny, o ile karta wyborcza nie zawiera żadnych nazwisk, będą pozostała na niej większa liczba nie skreślonych nazwisk od statutowej liczby członków organu.
5. Karty wyborcze zbiera Komisja Wyborcza.
6. Członkami organów Związku lub wybrani do pełnienia fimkcji zostają kandydaci, którzy uzyskali w wyborach największ
ą ilość głosów, nie mniejszą jednak od większości bezwzględnej ważnie oddanych głosów.
7. W przypadku nie obsadzenia wszystkich mandatów w pierwszym głosowaniu, przewodniczący Zgromadzenia zarządza następną turę wyborów.
8. Do drugiej tury wyborów staje podwójna, w stosunku do nie obsadzonej liczby mandatów liczba kandydatów, spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów, jednak mniejszą od większości bezwzględnej.

§16

1. Obradami kieruje przewodniczący Zgromadzenia.
2. Przewodniczący udziela głosu w dyskusji według kolejności zgłoszeń, który również otwiera i zamyka dyskusję, po wyczerpaniu wszystkich głosów.

§17

1. Uchwały zgromadzenia powinny być sporządzone w formie odrębnego pisemnego dokumentu, z jednoczesnym określeniem organu, od którego pochodzą, daty podjęcia uchwały oraz wskazaniem podstawy prawnej.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla swej ważności odnotowania w treści protokołu obrad
3. Wnioski formalne i inne wnioski powinny być odnotowane w treści protokołu Zgromadzenia.
4.Uchwały podpisuje przewodniczący Zgromadzenia.

§18

1. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia, przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek w przedmiocie zamknięcia obrad.
2. Z obrad Zgromadzenia sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Dokumenty Zgromadzenia Wspólników przechowuje się w biurze Zarządu.