AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZAKŁADU USŁUG WODNYCH SPÓŁKA 

Z O.O. W KONINIE

tekst jednolity - grudzień 2015 r.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 18/15 Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sporzą- dzenia jednolitego tekstu aktu założycielskiego Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. (Jednolity tekst obejmuje następujące zmiany aktu założycielskiego Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. ( Rep.A. Nr 867/97 z 22.12.1997 przed notariuszem Zygmuntem Ziomkiem – Kancelaria Notarialna w Koninie, ul. Spółdzielców 3);

1. zmiana: Rep. A. Nr 317/2002 z 5.02.2002 r. przed notariuszem Zygmuntem Ziomkiem – Kancelaria Notarialna w Koninie;
2. zmiana: Rep. A. Nr 1389/2004 z 15.06.2004 r. przed notariuszem Zygmuntem Ziomkiem – Kancelaria Notarialna w Koninie, ul. Dworcowa 8/7;
3. zmiana: Rep. A. Nr 1603/2005 z 14.06.2005 r. przed notariuszem Zygmuntem Ziomkiem – Kancelaria Notarialna w Koninie, ul. Dworcowa 8/7;
4. zmiana: Rep. A. Nr 1978/2005 z 15.07.2005 r. przed notariuszem Zygmuntem Ziomkiem – Kancelaria Notarialna w Koninie, ul. Dworcowa 8/7;
5. zmiana: Rep. A. Nr 121//2007 z 15.01.2007 r. przed notariuszem Zygmuntem Ziomkiem – Kancelaria Notarialna w Koninie, ul. Dworcowa 8/7;
sprostowanie: Rep. A. Nr 188//2007 z 26.01.2007 r. przed notariuszem Zygmuntem Ziomkiem – Kancelaria Notarialna w Koninie, ul. Dworcowa 8/7;
6. zmiana: Rep. A. Nr 648//2007 z 4.04.2007 r. przed notariuszem Zygmuntem Ziomkiem – Kancelaria Notarialna w Koninie, ul. Dworcowa 8/7;
7. zmiana: Rep. A. Nr 1624//2007 z 5.06.2007 r. przed notariuszem Zygmuntem Ziomkiem – Kancelaria Notarialna w Koninie, ul. Dworcowa 8/7;
8. zmiana: Rep. A. Nr 11053/2012 z 15.10.2012 r. przed notariuszem Piotrem Naskręckim – Kancelaria Notarialna w Koninie, ul. Noskowskiego 1A, zastępowanym przez asesora notarialnego Przemysława Głuchowskiego;
9. zmiana: Rep.A. Nr 143/77 z dnia 9 grudnia 2015 r. przed notariuszem Piotrem Pawłem Naskręckim – Kancelaria Notarialna w Koninie, ul. Noskowskiego 1A

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą
O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą

§ 1 Stawający oświadczają , że przekształcają zakład budżetowy Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie - Zakład Usług Wodnych w spółkę prawa handlowego - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością , stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 / na następujących zasadach :

R O Z D Z I A Ł I
POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 2
1. Firma Spółki brzmi : Zakład Usług Wodnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością , zwany w dalszej treści Spółką.
2. Dopuszcza się używanie w obrocie skrótu firmy: Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. lub Zakład Usług Wodnych sp. z o.o.”

§ 3 Siedzibą Spółki jest miasto Konin .

§ 4 Właścicielem Spółki i jedynym jej wspólnikiem jest Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

§ 5 Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 6 Spółka może tworzyć oddziały , przedsiębiorstwa oraz przystępować do innych spółek oraz innych organizacji gospodarczych .

§ 7 Czas trwania Spółki jest nieograniczony .

§ 8
Spółka działa na podstawie:
1. niniejszego aktu,
2. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych / Dz. U. Nr 94 poz. 1037, ze zmianami /,
3. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, ze zmianami /,

R O Z D Z I A Ł II
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI.

§9 „Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - /36.00 Z PKD/, 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - /37.00.Z PKD/, 3) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - /38.11.Z PKD/, 4) przetwarzanie i unieszkodliwianie surowców niebezpiecznych - /38..22.Z/, 5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 6) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - /42.21.Z PKD /, 7) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - /43.22.Z PKD/, 8) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - /43.99.Z PKD/, 9) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - /66.19.Z/, 10) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami / 47.99.Z PKD/, 11) transport drogowy towarów /49.41.Z PKD/, 12) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - /68.20.Z PKD/”. 13) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - /77.12.Z PKD/, 14) działalność weterynaryjna - /75.00.Z PKD/ 15) działalność w zakresie architektury /71.11.Z PKD/, 16) wytwarzanie energii elektrycznej / 35.11.Z PKD/ 17) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana /96.09.Z PKD/”.

R O Z D Z I A Ł III
KAPITAŁ SPÓŁKI.

§ 10

1 . Składniki mienia byłego zakładu budżetowego tworzą majątek / kapitał zakładowy / Spółki , który wynosi : 841.000,- / osiemset czterdzieści jeden tysięcy / złotych.

2 . Kapitał zakładowy dzieli się na 841 / osiemset czterdzieści jeden niepodzielnych i równych udziałów po 1.000,- /jeden tysiąc / złotych każdy

3 . Wszystkie udziały , o których mowa w pkt. 2 należą do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie

4 . Udziały wnoszone są wkładami niepieniężnymi i pieniężnymi.

5. Wkład niepieniężny stanowi mienie byłego Zakładu Usług Wodnych Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie . Szczegółowy wykaz środków rzeczowych składających się na wkład niepieniężny wraz z ich wyceną zawiera załącznik do umowy .

6 . Udziały są niepodzielne , a każdy wspólnik może mieć więcej niż 1 / jeden / udział .

7 . Udziały mogą być zbywalne przez wspólników .

R O Z D Z I A Ł IV
WŁADZE SPÓŁKI i NADZÓR.

§ 11 Władzami Spółki są :

1 . Zarząd Spółki,

2 . Rada Nadzorcza ,

3 . Zgromadzenie Wspólników .

ZARZĄD SPÓŁKI .

§ 12

1 . Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu .

2. Zarząd zarządza majątkiem Spółki, prowadzi jej sprawy i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem .

3. Działalnością Spółki kieruje Prezes.

4. Prezes Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.

§ 13

1. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza na okres kadencji w drodze uchwały . Kadencja Zarządu wynosi 4 lata.

2. Mandat Prezesa Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Mandat Prezesa Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania .

3. Rada Nadzorcza może powołać Prezesa Zarządu po uprzednim przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w drodze konkursu lub bez przeprowadzania tego postępowania.

4. Kandydat na Prezesa Zarządu winien posiadać wykształcenie wyższe, gruntowną znajomość problematyki spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek użyteczności publicznej, jak również spełniać inne wymogi dla pełnienia funkcji w Zarządzie, określone w odrębnych przepisach.

5. Prezes Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji z ważnych powodów, a w szczególności skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo uniemożliwiające dalsze piastowanie funkcji w Zarządzie, nie udzielenia absolutorium przez Zgromadzenie Wspólników za okres obrachunkowy, utraty zaufania niezbędnego do dalszego prowadzenia interesów Spółki.

§ 14

1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki, których Kodeks spółek handlo -
wych lub niniejsza umowa nie zastrzegają dla innych organów Spółki.
2. Zarząd jest umocowany do rozporządzania prawami i zaciągania zobowiązań
do wysokości 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zaciągnięcie zobowiązań powyżej tej kwoty wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, a jeżeli sprawa należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników – również i tego Organu.

§ 15 Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes .

§ 16 Do zadań Zarządu należy w szczególności : 1 . kierowanie sprawami Spółki w zakresie dotyczącym wykonywania zadań określonych umową Spółki 2 . wykonywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników. 3. zarządzanie majątkiem Spółki, zaciąganie zobowiązań i reprezentowanie Spółki w stosunkach zewnętrznych, nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów, urządzeń oraz wykorzystaniem majątku Spółki.

§ 17 1 . Prezes Zarządu jest pracownikiem etatowym. 2 . W sprawach z Zarządem Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Dokumenty w tych sprawach podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 18 Wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałych składników wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu określa Rada Nadzorcza.

RADA NADZORCZA .

§ 19 1 . Rada Nadzorcza liczy 6 / sześć / osób . 2 . 2 / dwóch / członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki , a pozostałych czterech powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników spośród kandydatów , zgłoszonych przez Gminy uczestniczące w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, którzy złożyli egzamin w trybie określonym w odrębnych przepisach, bądź spełniają wymogi do piastowania funkcji w radach nadzorczych bez konieczności złożenia egzaminu.
3. Ograniczenia w zatrudnieniu oraz w pełnieniu funkcji przez członków Rady Nadzorczej określają odrębne przepisy.

§ 20 Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 / cztery / lata .

§ 21 Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zarząd Związku, a Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza .

§ 22 1 . Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał . 2 . Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej , lub jego zastępca . 3 . Przewodniczący Rady lub jego Zastępca zobowiązani są zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady w terminie umożliwiającym jego odbycie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku .

§ 23 Tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników .

§ 24 1 . Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki . 2 . Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy :
1) badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat ,
2) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu do propozycji podziału zysku i pokrycia strat ,
3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników przeprowadzenia badania działalności finansowej oraz z przeprowadzo- nych kontroli ,
4) wybór i odwoływanie Zarządu.
5) stawianie wniosku Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy
6) zatwierdzanie regulaminów Spółki :
a) regulaminu organizacyjnego ,
b) regulaminu pracy
7) przygotowywanie propozycji w zakresie zbywania udziałów .
8) udzielanie Zarządowi zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka władz.
9) udzielanie zezwolenia dla Zarządu na rozporządzenie prawami i zaciąganie zobowiązań w imieniu Spółki ponad kwotę określoną w §14 ust.2 niniejszego aktu, z zastrzeżeniem postanowień §29 pkt 3-7

§ 25 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście .

§ 26 Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad lub w wysokości ustalanej przez Zgromadzenie Wspólników .

§ 27 1 . Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Rady. 2 . Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu . Uchwały podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej. 3. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują Przewodni- czący i Sekretarz Rady Nadzorczej.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW .

§ 28 1 . W jednoosobowej Spółce Związku , do czasu zbycia udziałów na rzecz osób trzecich , funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Związku , który działa w statutowym składzie . 2 . Tryb pracy Zgromadzenia Wspólników określa Regulamin Pracy Zgromadzenia Wspólników , uchwalany przez Zgromadzenie

§ 29 Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników oraz podjęcia stosownej uchwały należą następujące sprawy :
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków ,
2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat
3) wszelkie postanowienia , dotyczące roszczeń o naprawienie szkody , wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru ,
4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania ,
5) nabycie i zbycie nieruchomości
6) zwrot dopłat ,
7) oznaczenie wysokości i terminu dopłat ,
8) ustanowienie Rady Nadzorczej , z zastrzeżeniem §21 ust.2 aktu założycielskiego.
9) zmiana umowy spółki ,
10) uchwalenie regulaminu :
a) Walnego Zgromadzenia
b) Rady Nadzorczej ,
11) przekształcenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę akcyjną ,
12) rozwiązanie spółki , utworzenie nowej spółki ,
13) połączenie spółek lub przystąpienie do innej spółki , lub organizacji
gospodarczej , a także utworzenie oddziałów Spółki i innych jednostek organizacyjnych ,
14) emisji obligacji ,
15) tworzenie funduszy celowych,
16) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego ,
17) inne sprawy zastrzeżone uchwałą wspólników .

§ 30 Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólnika oraz sprawy zastrzeżone uchwałą Zgromadzenia Wspólników do jego wyłącznej kompetencji .

§ 31 1 . Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne . 2 . Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd , a w przypadku nie działania Zarządu w określonych terminach prawo to przysługuje Radzie Nadzorczej . 3 . Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki . 4 . Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską , wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi (członkowi Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie) pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane 5 . W zaproszeniu należy : a . oznaczyć dzień , godzinę i miejsce zgromadzenia , b . szczegółowy porządek obrad , c . treść zamierzonych zmian , jeżeli przedmiotem obrad jest zamierzona zmiana umowy spółki. 6 . Zgromadzenie Wspólników może się odbyć bez formalnego zwołania jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu . Może ono wtedy powziąć uchwały, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia , ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad .
7 . Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów , chyba że przepisy prawa stanowią inaczej . 8 . Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad , chyba że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad .

§ 32 1 . Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w ciągu 6 / sześciu / miesięcy po upływie roku obrachunkowego . 2 . Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd . Jeżeli nie uczyni tego w przepisanym terminie prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej . 3 . Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest : a . rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania , bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły , b . powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat c. udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków. 4 . Przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia mogą być także inne sprawy .

§ 33 1 . Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników może być zwołane w każdym czasie. 2 . Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy w razie uznania zwołania za konieczne , lub na żądanie Rady Nadzorczej bądź Zgromadzenia Wspólników. 3 . Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od złożenia stosownego wniosku. 4 . Rada Nadzorcza zwołuje nadzwyczajne zgromadzenie wspólników jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w pkt. 3.

§ 34 Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swych pełnomocników. Członkowie Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście.

§ 35 Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów , za wyjątkiem uchwał dotyczących spraw , które dla swej ważności wymagają większości 2 / 3 lub 3/4 oddanych głosów w obecności wspólników reprezentujących większy udział w kapitale zakładowym, stosownie do obowiązujących przepisów prawa handlowego.

§ 36 1 . Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne . 2 . Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych lub na wniosek chociażby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 3 . Na każdy udział przypada w Zgromadzeniu Wspólników jeden głos .

R O Z D Z I A Ł V
RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI.

§ 37 1 . Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami finansowymi . 2 . Okresem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy

§ 38 Spółka może tworzyć fundusze celowe według zasad określanych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

§ 39 1 . Część zysku wypracowanego przez Spółkę po opłaceniu podatków i innych świadczeń publiczno - prawnych oraz po zasileniu tworzonych funduszy celowych dzieli się pomiędzy wspólników bądź jest przeznaczana na inne cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników . 2 . Wypłata podzielonego zysku / dywidendy / następuje w terminie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku.

R O Z D Z I A Ł VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 40 1. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu budżetowego. 2 . Pracownicy przekształconego zakładu budżetowego stają się z mocy prawa / art. 231 Kodeksu pracy / pracownikami Spółki , przy uwzględnieniu zasad określonych ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 / .
12

§ 41 Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Przeglądzie Konińskim” § 42 W sprawach nie uregulowanych w akcie mają zastosowanie:
1 / ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych / Dz. U. Nr 94, poz.
1037, ze zmianami/,
2 / ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr
9, poz. 43, ze zmianami /,
3/ inne przepisy mające zastosowanie w działalności Spółki