Informacja o stanie mienia 

Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie

 

 

Wartość Kapitału Zakładowego wynosi 841 000 zł 

( udziały Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie )


 

A.

AKTYWA TRWAŁE

1 141 423,53

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

1 141 423,53

B.

AKTYWA OBROTOWE

1 663 177,08

I.

Zapasy

358 734,35

II.

Należności krótkoterminowe

985 686,84

III.

Inwestycje krótkoterminowe

293 448,81

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

25 307,08